Skip to content

יש לכם כאן אוצר שימושי

עו"ד תמיר טורגל העמיד לרשות הציבור טפסים שימושיים

כדי להתמודד עם מצבי כפייה לא חוקיים הקיימים כיום.
שימו לב שלצד הטפסים יש הנחיות באודיו שמומלץ להאזין להם.

בתי ספר
חיילים
מקומות עבודה
מסכות